Hokkaidō Jingu Shine

June 17, 2021

Mizusawa Shrine

May 21, 2021

Fumyoji Temple

May 20, 2021

Nezu Shrine no.02

April 8, 2021

Nezu Shrine no.01

April 1, 2021

Enjui-ji Temple no.02

April 1, 2021